Home | Contact

SATO Nederland is een vereniging van Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties en n van de koepelorganisaties in de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit

 

Bestuur SATO
Voorzitter: Floris Visser
Secretaris: a.i. Gerrit Hofstra
Penningmeester: Jan Boonstra
Webmaster: Wim Suijker
Website: www.satonederland.nl

Organisatie
SATO is in de negentiger jaren opgericht. Daarvr bestond zij als niet-statutaire vereniging onder de naam "Federatie Welzijn Koudbloedigen (FWK)". In 1992 gevormd door de Nederlandse Bond voor Aquarium-en Terrariumhouders, de Nederlands Belgische Bond voor Zeeaquariumverenigingen en de Nederlandse Vereniging van Cichlidenhouders.
Het doel was om samen te overleggen hoe om te gaan met de op handen zijnde Gezondheids- en Welzijnswet Dieren 1994 (GWWD). Later kwam daar ook de Flora- en Faunawet (FFW) bij.
Er waren toen bij de overheid vergaande plannen om het houden van gezelschapsdieren drastisch te beperken. Als er vanuit de hobbyorganisaties geen inbreng kwam, dreigden de wetten en regelgeving van bovenaf te worden opgelegd.
Daarmee is ze de enige koepelorganisatie binnen het Platform die voor belangenbehartiging van een specifieke groep dierenhouders is opgericht.
Door de SATO is via het SPVH mede gezorgd voor een voor alle partijen acceptabele wetgeving.

Houders van de koudbloedige dieren
Koudbloedige dieren is een gemakkelijke verzamelnaam voor alle vissen, reptielen, amfibieen en ongewervelde dieren. Deze dieren hoeven hun lichaamstemperatuur niet systematisch op een hoog peil te houden. Je zou ook kunnen zeggen; alle dieren behalve zoogdieren en vogels.
Zijn er dan in Nederland mensen die krokodillen houden, of gifslangen, of kikkers, of haaien, of stekelbaarsjes, of vlinders, of wandelende takken, of kevers, of mieren? Het antwoord is "Ja".
De keuze is enorm: er zijn wel 28.000 soorten vissen, wel 6.000 soorten reptielen en zeker 3.500 soorten amfibien. Om over de ongewervelde dieren nog maar te zwijgen. Houders beperken zich vaak niet tot n soort maar verzamelen kennis en ervaring over meerdere soorten.
Een aantal van hen heeft zich georganiseerd in klassieke verenigingen. Typisch Nederlands is de neiging tot afsplitsen van verenigingen. Voor een deel hoort dat bij toenemende specialisatie. Daarnaast presenteren zich in toenemende mate internetgemeenschappen gericht op n of meerdere diersoorten.

Beleidsstandpunten
  • Koudbloedige dieren als gezelschapsdier houden moet in Nederland mogelijk blijven.
  • Import - binnen Nederland of binnen de EU- brengen van koudbloedige dieren moet mogelijk blijven.
  • Wildvang dieren overbrengen naar gevangenschap is in veel gevallen niet meer nodig, vanwege beschikbaar zijn van nakweek. Daar waar diersoorten bedreigd zijn, is dat prima geregeld in de internationale CITES-verdragen, die in Nederland zijn opgenomen in de Flora- en Fauna Wet.
  • Met constructief overleg moeten belangen van dierenhouders bij de overheid te verdedigen zijn, waarbij de nodige aandacht wordt gegeven aan wijzigende maatschappelijke gevoelens omtrent dierenwelzijn.
  • Met certificering van de beroepsmatige dierenhandel is "welzijnswinst" te behalen.
  • Zogenaamd "moeilijk" te houden soorten zijn met de juiste mix van kennis, ervaring en faciliteiten op verantwoorde wijze te houden.

Concreet betekent dat onder andere het volgende:
Beijveren voor een zo volledig mogelijke lange positieflijst van dieren die gehouden mogen worden, een traject van al meer dan 10 jaar inzet onder andere van de SATO.
Overleg met de overheid over stroomlijnen van procedures.
Stimuleren van mentaliteitsverandering waar nodig, bij aangesloten leden.
Inzet voor voorlichting aan niet georganiseerde gezelschapsdierenhouders.

Recente jaarverslagen
- SATO jaarverslag 2017
- SATO jaarverslag 2018
- SATO jaarverslag 2019
- SATO jaarverslag 2020
- SATO jaarverslag 2021

De Achterban
Thans zijn lid van de SATO:
- Lacerta - Nederlandse vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde
- NBSV - de Nederlandse Belgische Schildpaddenvereniging
- Salamandervereniging - de Landelijke vereniging van salamanderhouders
- KilliFish Nederland - de Landelijke Vereniging van killivis liefhebbers
- NBAT de Nederlandse Bond Aqua Terra
- E.S.V. - de Europese Slangenvereniging
- Poecilia Nederland - Werkgroep Levendbarende Tandkarpers

Daarnaast worden goede relaties onderhouden met talrijke verenigingen en bonden uit de achterban als:
- NVC - Nederlandse Vereniging van Cichlidenhouders
- Kameleon vereniging
- Stichting Groene Leguaan
- Koi2000
- Discusclub Holland
- Gekkovereniging
- Tilburgse Terrarium Vereniging
- Phasma - Wandelende takken vereniging
- Vogelspinnen verenigingen